Изключване на отговорност

При условията на настоящия раздел ние изключваме всякаква отговорност (независимо дали се основава на договор или на някаква друга основа), възникваща от или във връзка с достъпа или употребата на нашия Уебсайт или даден уебсайт, с който е свързан, до степента, позволена от приложимото право. Това изключване се отнася, но не се ограничава до:

  • загуби от невъзможност за достъп до Уебсайта или технически повреди на Уебсайта;
  • загуба на данни;
  • загуба, причинена от атака, свързана със срив на услугата, вируси или други технологично вредни материали;
  • загуба на приходи или печалби, или очаквани спестявания; и
  • загуба, възникваща от обстоятелства, извън нашия разумен контрол, и загуба, която не е разумно предвидима.

Ние не се опитваме (и нищо в настоящите Общи условия не следва да се счита като опит) да изключим или да ограничим отговорност и всяко такова изключение или ограничаване на отговорност не се отнася за следните случаи:

  • загуба или вреда, причинена от наша измама, умишлено нарушение или целенасочено подвеждане;
  • отговорност, която съгласно приложимите закони за защита на потребителите или за отговорност за продуктите не може да бъде изключена;
  • каквато и да била друга отговорност, която не може да се изключи или ограничи съгласно приложимото право.

Уебсайтът не поема отговорност за продукти, закупени от потребителите, които са в страна, която забранява продажбата или употребата на тези продукти. Преди да закупите даден продукт или ако имате съмнения, че е възможно да име забрана за закупуването или използването му в страната, в която се намирате, моля, консултирайте се с местните власти.

Словната марка "KangaROO", дизайнът на логото на кенгуру, марката "KangaROOS" и комбинираният дизайн на логото на кенгуру са регистрирани търговски марки и се използват с лиценз от Asco Group Limited. Prayda 89 Ldt е оторизиран ползвател на марките KangaROOS. Asco Group Limited, Bernd Hummel Holding GmbH и свързаните с тях компании не носят отговорност за съдържанието на този уебсайт.